Tuesday, 15 October 2019

தமிழ்ஆட்சிமொழியாகவேண்டும் -கவிஞர்வைரமுத்துவேண்டுகோள்கவிஞர்வைரமுத்துஎழுதிய‘தமிழாற்றுப்படை’ நூலின்10ஆம்  பதிப்புசென்னையில்நேற்றுவெளியிடப்பட்டது. 


அமெட்பல்கலைக்கழகத்துணைவேந்தர்க.திருவாசகம்நூலைவெளியிடமூத்தபாடகிபி.சுசீலாமுதற்படிபெற்றுக்கொண்டார்.ஏற்புரையில்கவிஞர்வைரமுத்துபேசியதாவது:


“வாசிக்கும்பழக்கம்அற்றுக்கொண்டிருக்கிறதுஎன்றுயாரும்வருந்தவேண்டாம்.நல்லபுத்தகங்களைத்தேர்ந்தெடுத்துவாசிக்கும்வழக்கம்தொடங்கியிருக்கிறது.இல்லையென்றால் ‘தமிழாற்றுப்படை’
 90
நாட்களில்பத்துப்பதிப்புகண்டிருக்கமுடியாது.தமிழாற்றுப்படையைஉயர்த்திப்பிடித்தஊடகங்களுக்கும்வாசகர்களுக்கும்நன்றிசொல்வதில்நான்நாகரிகமடைகிறேன்.


தமிழ்பெருமையுறுவதுபோல்ஒருதோற்றம்தெரிகிறது.ஆனால்அதுமாயமான்தோற்றம்போல்மறைந்துவிடக்கூடாதுஎன்றகவலையும்வருகிறது.உலகமொழிகளில்8ஆம்இடத்திலும்இந்தியமொழிகளில்5ஆம்இடத்திலும்தமிழ்திகழ்கிறது.இதுவெறும்எண்ணிக்கைக்கணக்குதான்.எல்லாத்தருணங்களிலும்எண்ணிக்கையேதர்மமாகிவிடாது.சனிகிரகத்துக்கு82 நிலவுகள்இருப்பதாகஅறிவியல்அறிவிக்கிறது.


ஆனால்,ஒற்றைநிலவுகொண்டபூமியில்தான்உயிரினங்கள்வாழவசதியிருக்கிறது.எண்ணிக்கையிலேயேஎல்லாவற்றையும்தீர்மானித்துவிடமுடியாது.தொன்மை-இலக்கியம்-வரலாறு-பண்பாடுஎனஅனைத்திலும்தமிழ்மூத்தமொழியாகவிளங்குவதால்தான்ஐ.நா.சபையில்பிரதமரால்தமிழைமேற்கோள்காட்டமுடிந்தது.‘மதிப்பிற்குரியவிருந்தினரே!‘எனசீனஅதிபரைத்தமிழில்விளிக்கமுடிந்தது. 


ஆனால்மேற்கோள்மட்டுமேதமிழைவளர்ந்துவிடுமாஎன்றுஅறிவுலகம்அய்யமுறுகிறது.மத்தியஅரசு,மொழிஅரசியலைக்கையிலெடுக்கிறதோஎன்றும்கருத்துலகம்கவலையோடுகருதுகிறது.‘சொல்என்பதுபித்தளை;செயல்தான்தங்கம்’என்பார்கள்.


மத்தியஅரசுசெயல்வடிவில்தமிழைவளர்ப்பதையேதமிழர்கள்விரும்புவார்கள்.மொழிவளர்ச்சிஎன்பதுதமிழைமட்டும்வளர்ப்பதில்லை.தமிழர்களையும்வளர்ப்பதுதான்.

தமிழ்மீதும்தமிழர்கள்மீதும்மெய்யன்புகாட்டுவதானால்கீழ்க்கண்டவற்றைஆசையோடுஅமல்படுத்தவேண்டும்.

 தமிழும்ஆட்சிமொழியாய்அறிவிக்கப்படவேண்டும்.

 அதற்குமுன்னோட்டமாய்மாநிலங்களில்விளங்கும்மத்தியஅரசுஅலுவலகங்கள்தமிழிலும்

இயங்கவேண்டும்.நீதிமன்றங்களில்தமிழ்வழக்காடுமொழியாகவேண்டும்

தமிழ்பயின்றவர்களுக்கும்தமிழில்பயின்றவர்களுக்கும்வேலைவாய்ப்பில்முன்னுரிமை
வழங்கவேண்டும்.

 வேலைவாய்ப்புத்தேர்வுகளில்தமிழ்மொழிதவிர்க்கப்படக்கூடாது.

செம்மொழித்தமிழாய்வுநிறுவனம்செம்மைப்படுத்தப்படவேண்டும்.தமிழாய்ந்தஅதிகாரிகளால்
அதுதலை நிமிர வேண்டும்.

  தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகத்தின்வழியேஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ், மாண்டரின், ரஷ்யன்போன்றஉலகமொழிகளைத்தமிழ்சென்றடையவேண்டும்.

வரலாற்றுவழியெங்கும்தமிழர்கள்நிறையஇழந்திருக்கிறார்கள்.உரோமம்உள்ளவிலங்குகள்

நெருப்புக்குஅஞ்சுவதுமாதிரிபாதிக்கப்பட்டதமிழர்கள்இன்னொருமொழியின்திணிப்புக்குஅஞ்சு

கிறார்கள்.சமஸ்கிருதத்துக்கும்இந்திக்கும்காட்டப்படும்முன்னுரிமையைமூத்தமொழியானத
மிழுக்கும்மத்தியஅரசுவழங்கவேண்டும்.பிரதமர்தமிழ்உச்சரித்ததில்எங்கள்செவிகுளிர்ந்தது.

ஆனால், இதயத்தைக்குளிரவைக்கஇன்னும்ஏராளம்இருக்கிறது.”

இவ்வாறுகவிஞர்வைரமுத்துபேசினார்.

இவ்விழாவில்தொழிலதிபர்வெங்கடேஷ், 

வெற்றித்தமிழர்பேரவையின்சென்னைமாநகரச்செயலாளர்வி.பி.குமார்ஆகியோர்கருத்துரை

வழங்கினார்கள்.நிதிஆலோசகர்கார்த்திகேயன்வரவேற்புரைஆற்றினார்.தொழிலதிபர்கணபதி

மந்திரம்நன்றியுரையாற்றினார்.விழாவில்200க்கும் 

 மேற்பட்டதொழில்அதிபர்களும்இலக்கியஆர்வலர்களும்கலந்துகொண்டனர்.

No comments:

Post a comment