Tuesday, 31 March 2020

கொரோனா பாதிப்பு – பிரதமர் மற்றும் முதல்வர் பொது நிவாரண

கொரோனா பாதிப்பு – பிரதமர் மற்றும் முதல்வர் பொது நிவாரண நிதிக்கு ரூ. 50 லட்சம் வழங்கியது சத்தியபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம்

இந்தியாவிலும் நாளுக்கு நாள் கொரோனா பாதிப்பு தீவிரமடைந்து வருகிறது. கொரோனா வைரஸ் பரவலைத் தடுக்க நாடு முழுவதும் 21 நாட்களுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் அனைவரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவேண்டாம் என்று பிரபலங்கள் பலரும் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.

இதனால் பெரும் பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் பாரத பிரதமர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் பொது நிவாரண நிதிக்கு ரூபாய் 50 லட்சத்தை சென்னை சத்தியபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் வழங்கியது.

சென்னை செம்மஞ்சேரியில் உள்ள சத்தியபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக வேந்தர் மரிய ஜீனா ஜான்சன் மத்திய அரசின் பொது நிவாரண நிதிக்கு ரூபாய் 25 லட்சம் நிதி வழங்கினார்.

இதேபோல் தமிழக அரசின் பொது நிவாரண நிதிக்கு சத்தியபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் சார்பில் ரூபாய் 25 லட்சம் நிதி வழங்கினார்.

வங்கி பரிவர்த்தனை மூலம் மத்திய, மாநில அரசுக்கு சத்தியபாமா பல்கலைக்கழக வேந்தர் மரிய ஜீனா ஜான்சன் அவர்கள் கொரோனா நிவாரண நிதியை வழங்கினார்.Sathyabama deemed university Donated Rs.50 lakh

Sathyabama deemed university Donated Rs.50 lakh For Fight Against COVID-19 to PM-CARES Fund & Chief Minister's Public Relief Fund, Tamil Nadu

The only thing that is on the minds of the people currently is the outbreak of the coronavirus and the ongoing lockdown that the entire nation is facing to curb it. Everyone from politicians, film stars, business tycoons to the mango people are in self-quarantine to stop the spread of the virus.

The spread of COVID-19 has hit a lot of people and be it treatment or the need for healthcare facilities like the distribution of masks is somewhere lacking still. To make sure it fastens, several celebs have been contributing to the PM-CARES Fund & Chief Minister's Public Relief Fund, Tamil Nadu.

Mean while Sathyabama deemed university donated Rs.50 lakh to PM-CARES Fund & Chief Minister's Public Relief Fund, Tamil Nadu.

Dr.Mariazeena Johnson, Chancellor of Sathyabama Institute of Science and Technology, Deemed to be University donated Rs.25 Lakh to PM-CARES Fund and Rs. 25 Lakh to Chief Minister's Public Relief Fund, Tamil Nadu. The donation is facilitated to the government COVID-19 relief fund. The money transferred through bank in view of lock down.

Friday, 27 March 2020

VELAMMAL’S ROLLER SKATING CHAMPION

                                   VELAMMAL’S ROLLER SKATING CHAMPION

Master Darshan R , Class 3  of Velammal Vidyalaya, Paruthipattu, represented  Tamilnadu and grabbed the Gold medal in 1000 metres, the Silver medal in 500 metres and the Bronze medal in 4×200 metres relay race in fancy inline skating under 8 age group category and bagged the overall championship in the 20th SSFI National Meet 2020, held at NIT International Skating Rink, Nagpur, Maharashtra, recently.
This sporting event was organized by Speed Skating Federation of India. This event was a selection trial for the International Tournament 2020, which is proposed to be held in Thailand, this year. Darshan is qualified to participate.

500 skaters of 75 schools from all over India took part in this National level event.

The School Management extols and appreciates his magnanimous achievement.

மொண்புமிகு நிதி அமமச்சர் திருமதி. நிர்மலொ சீேொரொமன்

மொண்புமிகு நிதி அமமச்சர் திருமதி. நிர்மலொ சீேொரொமன் அவர்களுக்கு ேமிழ்நொடு எர்த் மூவர்ஸ் எந்திர உரிமமயொளர்கள் சங்கத்தினர் எழுதிய கடிேம் பேொடர்ெொக...
ெத்திரிக்மக பசய்தி

மொேொந்திர கடமன திரும்ெ பசலுத்ே 3 மொேம் அவகொசம் வழங்கப்ெடுமொ???


ெமீப நாட்களாக COVID 19 எனப்படும் கர ானா வவ ஸ் உலகம் முழுவதும் சபரும் தாக்கத்வத ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்நிவலயில் தற்ரபாது இந்தியாவில் ஊ டங்கு உத்த வு பிறப்பிக்க பட்டுள்ளது. இந்த சகாடிய ரநாவய கட்டுப்படுத்த ஒவ்சவாரு குடிமகனும் இதவன கவட பிடித்தால் மட்டுரம இந்தியா ரபான்ற மக்கள் சதாவக அதிகம் உள்வள நாட்வட காக்க முடியும் என்பது சபரும்பாலாரனார் கருத்தாக உள்ளது.
அவனத்து வணிக / வர்த்தக நிவலயங்கள் மூடப்பட்டதால் நாட்டின் பல்ரவறு துவற சபரும் ெரிவவ ெந்தித்துள்ளது. இது தவிர்க்க முடியாத நிவல என்றாலும் கூட இவ்வாறு சபாருளாதா ெரிவவ எதிர்சகாள்ளும் பல்ரவறு துவற ொர்ந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் அவமப்புகளுக்கு அ சு வக சகாடுக்குமா என்ற ரகள்வி எழுந்துள்ளது.


இந்நிவலயில் TEMOWA எனப்படும் TamilNadu Earth Moving Equipments Owners Welfare Association ெங்கத்தினர் நிதி அவமச்ெர் நிர்மலா சீதா ாமன் அவர்களுக்கு கடிதம் ஒன்வற அனுப்பியுள்ளனர். அந்த ெங்கத்தின் தவலவர் திரு. கத்திப்பா ா ஜனார்த்தனன் சில ரகாரிக்வககவள முன்வவத்துள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில், அவனத்து கட்டுமான இயந்தி ங்கள் மற்றும் லாரிகளுக்கு, மாதாந்தி கடன் தவவை 3 மாத காலத்திற்கு விளக்கு அளிக்குமாறு, மத்திய நிதி அவமச்ெர் நிர்மலா சீதா ாமன் அவர்களுக்கு ரவண்டுரகாள் விடுத்துள்ளார்.

Covid -19 தாக்கம் கா ைமாக, அவனத்து உள்கட்டவமப்பு, கட்டுமான துவற ரவவலகளும் தவடஏற்பட்டுவிட்டது. கர ானா பாதிப்பு குறித்த சநருக்கடி, ஊ டங்கு உத்த வு மற்றும் கட்டுமான சதாழில் மந்தநிவல ரபான்ற பல்ரவறு கா ைங்களால், சபரும் பாதிப்பிவன தாங்கள் ெந்தித்திருப்பதாகவும் இதனால் மாதாந்தி கடன் தவவை மற்றும் EMI,செலுத்துவதில் சி மம் இருக்கும் எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதுரபான்ற (COVID19) சநருக்கடி நிவலவமக்கு எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் மற்றும் நடவடிக்வககளுக்காக மத்திய அ சு மற்றும் நிதி அவமச்ெகத்வத நாங்கள் வ ரவற்கிரறாம். இத்தவகய கடினமான சூழ்நிவலவய கருத்தில் எடுத்துக்சகாண்டு. EMIக்கள், மாதாந்தி தவவைகள் மற்றும் கடன்கவள திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு 3 மாத கால தவட அறிவிக்க ரகட்டுக்சகாள்கிரறாம்.

எவ்வித வருமானமும் இல்லாமல் வாங்கி கடவன கட்ட ரவண்டிய சூழல் ஏற்படுமாயின் உள்கட்டவமப்புத் சதாழில் காலத்திற்கும் ெரிசெய்ய முடியாத ரெதத்வத ெந்திக்கும் அபாய நிவல நிலவுவதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது..

இந்த கடினமான ரந த்தில் இந்தத் துவறக்கு நிவா ைம் வழங்குமாறு மண் அள்ளும் இயந்தி ங்கள் மற்றும் தமிழகத்தின் வாகன உரிவமயாளர்கள் ொர்பாக ரகாரிக்வக மனுவாக இந்த கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்த கடிதத்திற்கு நிதி அவமச்ெகம் மற்றும் ரிெர்வ் வாங்கி எந்த வித நடவடிக்வக எடுக்க ரபாகிறது என்பவத சபாறுத்திருந்து தான் பார்க்க ரவண்டும்.

இது ரபால ஒவ்சவாரு துவறயும் சபாருளாதா ெவாவல எதிர்சகாண்டால் நாட்டின் நிதிநிவல மற்றும் சபாருளாதா த்தில் மிக சபரிய தாக்கம் ஏற்பட கூடும் என நிபுைர்கள் கருத்து சதரிவித்து வருகிறார்கள். மாதாந்தி கடன் செலுத்தி வரும் நடுத்த மற்றும் ஏவழ மக்களின் நிவலயம் ரகள்வி குறியாகரவ உள்ளது.

ரமரல குறிப்பிடப்பட்ட இந்த செய்திவய தங்களது ஊடகத்தில் சவளியிடும் படி தாழ்வமயுடன் ரகட்டுசகாள்கிரறாம். இது பற்றி கூடுதல் விவ ங்கள் தருவதற்கும் நாங்கள் தயா ாக உள்ரளாம்.
சதாடர்புக்கு: திரு. விரவக், செல். +91 98403 75367

Monday, 23 March 2020

Indigo announces self-quarantine

As per the government advisory, aviation is an essential service and our colleagues in IndiGo are supporting passengers who have to travel during these days. We have taken every possible precaution for our crew to be protected from infection during their duties. We have adequate protocols for self-quarantine in place in case its required. We are in line with respect to the DGCA guidelines and all advisories/guidelines issued, and these are being followed rigorously.  
However, there are some instances when our employees have been ostracized from their communities as a result of their line of duty and travel history. The nation gave a standing ovation to the heroes for their fight against this pandemic on March 22. Our operational crew, in all areas, play an equally important role to keep vital services intact. Our colleagues have been working selflessly to serve the country at this critical juncture. Our employees have been the front-runners in bringing our citizens back to the country and enabling them to reach their hometowns even during restricted movements.
Please support our operating colleagues in such a difficult time.

VELAMMAL STUDENTS TO REPRESENT

VELAMMAL STUDENTS TO REPRESENT AT THE

NATIONAL SCHOOL HEALTH SUMMIT 2020

Young Scientists of Velammal Vidyalaya,Mangadu Campus, have been selected to participate in the final round competition at the National School Health Summit 2020. Initially, 700 projects were screened during the preliminary selection through online on 27th February, 2020 conducted by sharp NGO.

Three teams of young budding scientists Master Hemanth and Master Kavin  Raswanth ( Grade VI), Miss Sadhana and Miss Shamini (Grade IX)and Miss Yuganthara and Miss Kritagya (Grade IX) have been selected for their innovative and advanced projects to the final round to be held in the month of April 2020 at New Delhi.

The National Health Summit provides a platform for the students to collaborate, interact and enhance their research mindset.

The school Management conveys its best wishes to the teams that will represent the School in the month of April 2020, at Delhi NCR.

COLORS Tamil launches supernatural fiction show

COLORS Tamil launches supernatural fiction show – Mangalya Dhosham

Superstitions have been prevalent in our country since the beginning of time. Some of these are deeply entrenched and followed by people, one of them being the Mangalya Dhosham. COLORS Tamil weaves a narrative around this age old superstition and brings to you a captivating supernatural fiction show about Nityashree, a Chevvai Dosham girl who marries her lover Tarun who is Non-Chevvai Dosham and the life-threatening consequences that follow. Tune in to Mangalya Dhosham starting March 23, 2020, every Monday to Saturday at 9 pm only on COLORS Tamil.According to the superstition, the marriage between a chevvai dosham and a non-chevvai dosham is disastrous. People who believe in this superstition think that a chevvai bride will cause her husband’s early death, and to prevent this disaster, she should be married to a tree, an animal or an inanimate object. Once she does this, she is freed from the consequences of being a mangalik and her subsequent marriage to a human is expected to be a happy one.

Tarun (played by Arun Padmanabhan) a doctor by profession, believes in putting his education to good use, saving lives rather than paying heed to superstitions. Bold and outspoken, he manages to stand by his own beliefs, without upsetting the religious sentiments of his parents and sister whom he’s fond of. Nithyashree (played by Lakshmi Priya) is a simple, yet beautiful girl-next-door who teaches Bharatnatyam to children. She is strongly rooted to the shastras, vedas and puranas, narrated to her by her grandmother when she was a child. Though a perfect girl in every sense, Nithya faces tussles in her marriage simply because she has ‘Chevvai Dosham’. The story progresses with Nithya who marries Tarun and faces all the obstacles that life throws at them. But there is more…The narrative enters a crucial phase when Nithya jeopardises the life of her unborn child to save her husband.

Commenting on the launch of Mangalya Dosham, Anup Chandrasekharan, Business Head – COLORS Tamil, said: “COLORS Tamil has been presenting a wide variety of shows that is enjoyed by viewers of all ages. After Uyire, Idaiyathai Thirudathe and Amman, Mangalya Dhosham raises the bar of supernatural thrillers with its eminent cast, carefully crafted story and visually enchanting VFX. We are particularly excited about Mangalya Dhosham which is about this age-old superstition. We are sure that it will connect with our audiences.”

On essaying the role of Tarun, Arun Padmanaban said, “Kathir (from Malar) was one of my favorite characters in my entire career. Mangalya Dhosham may well be even better than that. My character is a well-educated person who takes on people who thrive on the whole idea of ‘Chevvai Dosham’. I know I will be proud of this character when I look back at my life. After Malar, I am very happy to be associating with COLORS Tamil once again with this show.”
On playing the role of Nithyashree, Lakshmi Priya, said, “I’m incredibly thrilled to play the role of Nithya, a vibrant and intense character. More than the myths and facts about the superstition, a girl who has to go through the agony of being married to a tree is something to think about. Mangalya Dosham is an interesting take on this superstitious beliefs which is entrenched in the minds of people.”

Watch Mangalya Dhosham to know how Nityashree saves the lives of her husband and unborn child on COLORS Tamil, starting on March 23, 2020 from Monday to Saturday at 9:00 PM.

Follow @ColorsTvTamil Twitter handle, @ColorsTvTamil Instagram handle and @ColorsTvTamil Facebook page to get daily updates on Mangalya Dosham.
(The channel is available in all leading cable networks and on all DTH platforms - Sun Direct (CH NO 128), Tata Sky (CHN NO 1555), Airtel (CHN NO 763), Dish TV (CHN NO 1808) and Videocon D2H (CHN NO 553).