Featured post

Sirgaan Movie Cast & Crew

சிறகன் நடிகர், நடிகைகள் :  கஜராஜ் - காளிதாஸ்  ஜீவா ரவி - சுந்தர்  அனந்த் நாக் - Mr. X  பௌசி ஹிதாயா - நித்யா  வினோத் GD - இன்பா  ரயில் ரவி - ...

Tuesday 31 March 2020

கொரோனா பாதிப்பு – பிரதமர் மற்றும் முதல்வர் பொது நிவாரண

கொரோனா பாதிப்பு – பிரதமர் மற்றும் முதல்வர் பொது நிவாரண நிதிக்கு ரூ. 50 லட்சம் வழங்கியது சத்தியபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம்

இந்தியாவிலும் நாளுக்கு நாள் கொரோனா பாதிப்பு தீவிரமடைந்து வருகிறது. கொரோனா வைரஸ் பரவலைத் தடுக்க நாடு முழுவதும் 21 நாட்களுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் அனைவரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவேண்டாம் என்று பிரபலங்கள் பலரும் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.

இதனால் பெரும் பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் பாரத பிரதமர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் பொது நிவாரண நிதிக்கு ரூபாய் 50 லட்சத்தை சென்னை சத்தியபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் வழங்கியது.

சென்னை செம்மஞ்சேரியில் உள்ள சத்தியபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக வேந்தர் மரிய ஜீனா ஜான்சன் மத்திய அரசின் பொது நிவாரண நிதிக்கு ரூபாய் 25 லட்சம் நிதி வழங்கினார்.

இதேபோல் தமிழக அரசின் பொது நிவாரண நிதிக்கு சத்தியபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் சார்பில் ரூபாய் 25 லட்சம் நிதி வழங்கினார்.

வங்கி பரிவர்த்தனை மூலம் மத்திய, மாநில அரசுக்கு சத்தியபாமா பல்கலைக்கழக வேந்தர் மரிய ஜீனா ஜான்சன் அவர்கள் கொரோனா நிவாரண நிதியை வழங்கினார்.Sathyabama deemed university Donated Rs.50 lakh

Sathyabama deemed university Donated Rs.50 lakh For Fight Against COVID-19 to PM-CARES Fund & Chief Minister's Public Relief Fund, Tamil Nadu

The only thing that is on the minds of the people currently is the outbreak of the coronavirus and the ongoing lockdown that the entire nation is facing to curb it. Everyone from politicians, film stars, business tycoons to the mango people are in self-quarantine to stop the spread of the virus.

The spread of COVID-19 has hit a lot of people and be it treatment or the need for healthcare facilities like the distribution of masks is somewhere lacking still. To make sure it fastens, several celebs have been contributing to the PM-CARES Fund & Chief Minister's Public Relief Fund, Tamil Nadu.

Mean while Sathyabama deemed university donated Rs.50 lakh to PM-CARES Fund & Chief Minister's Public Relief Fund, Tamil Nadu.

Dr.Mariazeena Johnson, Chancellor of Sathyabama Institute of Science and Technology, Deemed to be University donated Rs.25 Lakh to PM-CARES Fund and Rs. 25 Lakh to Chief Minister's Public Relief Fund, Tamil Nadu. The donation is facilitated to the government COVID-19 relief fund. The money transferred through bank in view of lock down.

Friday 27 March 2020

VELAMMAL’S ROLLER SKATING CHAMPION

                                   VELAMMAL’S ROLLER SKATING CHAMPION

Master Darshan R , Class 3  of Velammal Vidyalaya, Paruthipattu, represented  Tamilnadu and grabbed the Gold medal in 1000 metres, the Silver medal in 500 metres and the Bronze medal in 4×200 metres relay race in fancy inline skating under 8 age group category and bagged the overall championship in the 20th SSFI National Meet 2020, held at NIT International Skating Rink, Nagpur, Maharashtra, recently.
This sporting event was organized by Speed Skating Federation of India. This event was a selection trial for the International Tournament 2020, which is proposed to be held in Thailand, this year. Darshan is qualified to participate.

500 skaters of 75 schools from all over India took part in this National level event.

The School Management extols and appreciates his magnanimous achievement.

மொண்புமிகு நிதி அமமச்சர் திருமதி. நிர்மலொ சீேொரொமன்

மொண்புமிகு நிதி அமமச்சர் திருமதி. நிர்மலொ சீேொரொமன் அவர்களுக்கு ேமிழ்நொடு எர்த் மூவர்ஸ் எந்திர உரிமமயொளர்கள் சங்கத்தினர் எழுதிய கடிேம் பேொடர்ெொக...
ெத்திரிக்மக பசய்தி

மொேொந்திர கடமன திரும்ெ பசலுத்ே 3 மொேம் அவகொசம் வழங்கப்ெடுமொ???


ெமீப நாட்களாக COVID 19 எனப்படும் கர ானா வவ ஸ் உலகம் முழுவதும் சபரும் தாக்கத்வத ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்நிவலயில் தற்ரபாது இந்தியாவில் ஊ டங்கு உத்த வு பிறப்பிக்க பட்டுள்ளது. இந்த சகாடிய ரநாவய கட்டுப்படுத்த ஒவ்சவாரு குடிமகனும் இதவன கவட பிடித்தால் மட்டுரம இந்தியா ரபான்ற மக்கள் சதாவக அதிகம் உள்வள நாட்வட காக்க முடியும் என்பது சபரும்பாலாரனார் கருத்தாக உள்ளது.
அவனத்து வணிக / வர்த்தக நிவலயங்கள் மூடப்பட்டதால் நாட்டின் பல்ரவறு துவற சபரும் ெரிவவ ெந்தித்துள்ளது. இது தவிர்க்க முடியாத நிவல என்றாலும் கூட இவ்வாறு சபாருளாதா ெரிவவ எதிர்சகாள்ளும் பல்ரவறு துவற ொர்ந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் அவமப்புகளுக்கு அ சு வக சகாடுக்குமா என்ற ரகள்வி எழுந்துள்ளது.


இந்நிவலயில் TEMOWA எனப்படும் TamilNadu Earth Moving Equipments Owners Welfare Association ெங்கத்தினர் நிதி அவமச்ெர் நிர்மலா சீதா ாமன் அவர்களுக்கு கடிதம் ஒன்வற அனுப்பியுள்ளனர். அந்த ெங்கத்தின் தவலவர் திரு. கத்திப்பா ா ஜனார்த்தனன் சில ரகாரிக்வககவள முன்வவத்துள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில், அவனத்து கட்டுமான இயந்தி ங்கள் மற்றும் லாரிகளுக்கு, மாதாந்தி கடன் தவவை 3 மாத காலத்திற்கு விளக்கு அளிக்குமாறு, மத்திய நிதி அவமச்ெர் நிர்மலா சீதா ாமன் அவர்களுக்கு ரவண்டுரகாள் விடுத்துள்ளார்.

Covid -19 தாக்கம் கா ைமாக, அவனத்து உள்கட்டவமப்பு, கட்டுமான துவற ரவவலகளும் தவடஏற்பட்டுவிட்டது. கர ானா பாதிப்பு குறித்த சநருக்கடி, ஊ டங்கு உத்த வு மற்றும் கட்டுமான சதாழில் மந்தநிவல ரபான்ற பல்ரவறு கா ைங்களால், சபரும் பாதிப்பிவன தாங்கள் ெந்தித்திருப்பதாகவும் இதனால் மாதாந்தி கடன் தவவை மற்றும் EMI,செலுத்துவதில் சி மம் இருக்கும் எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதுரபான்ற (COVID19) சநருக்கடி நிவலவமக்கு எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் மற்றும் நடவடிக்வககளுக்காக மத்திய அ சு மற்றும் நிதி அவமச்ெகத்வத நாங்கள் வ ரவற்கிரறாம். இத்தவகய கடினமான சூழ்நிவலவய கருத்தில் எடுத்துக்சகாண்டு. EMIக்கள், மாதாந்தி தவவைகள் மற்றும் கடன்கவள திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு 3 மாத கால தவட அறிவிக்க ரகட்டுக்சகாள்கிரறாம்.

எவ்வித வருமானமும் இல்லாமல் வாங்கி கடவன கட்ட ரவண்டிய சூழல் ஏற்படுமாயின் உள்கட்டவமப்புத் சதாழில் காலத்திற்கும் ெரிசெய்ய முடியாத ரெதத்வத ெந்திக்கும் அபாய நிவல நிலவுவதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது..

இந்த கடினமான ரந த்தில் இந்தத் துவறக்கு நிவா ைம் வழங்குமாறு மண் அள்ளும் இயந்தி ங்கள் மற்றும் தமிழகத்தின் வாகன உரிவமயாளர்கள் ொர்பாக ரகாரிக்வக மனுவாக இந்த கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்த கடிதத்திற்கு நிதி அவமச்ெகம் மற்றும் ரிெர்வ் வாங்கி எந்த வித நடவடிக்வக எடுக்க ரபாகிறது என்பவத சபாறுத்திருந்து தான் பார்க்க ரவண்டும்.

இது ரபால ஒவ்சவாரு துவறயும் சபாருளாதா ெவாவல எதிர்சகாண்டால் நாட்டின் நிதிநிவல மற்றும் சபாருளாதா த்தில் மிக சபரிய தாக்கம் ஏற்பட கூடும் என நிபுைர்கள் கருத்து சதரிவித்து வருகிறார்கள். மாதாந்தி கடன் செலுத்தி வரும் நடுத்த மற்றும் ஏவழ மக்களின் நிவலயம் ரகள்வி குறியாகரவ உள்ளது.

ரமரல குறிப்பிடப்பட்ட இந்த செய்திவய தங்களது ஊடகத்தில் சவளியிடும் படி தாழ்வமயுடன் ரகட்டுசகாள்கிரறாம். இது பற்றி கூடுதல் விவ ங்கள் தருவதற்கும் நாங்கள் தயா ாக உள்ரளாம்.
சதாடர்புக்கு: திரு. விரவக், செல். +91 98403 75367

Monday 23 March 2020

Indigo announces self-quarantine

As per the government advisory, aviation is an essential service and our colleagues in IndiGo are supporting passengers who have to travel during these days. We have taken every possible precaution for our crew to be protected from infection during their duties. We have adequate protocols for self-quarantine in place in case its required. We are in line with respect to the DGCA guidelines and all advisories/guidelines issued, and these are being followed rigorously.  
However, there are some instances when our employees have been ostracized from their communities as a result of their line of duty and travel history. The nation gave a standing ovation to the heroes for their fight against this pandemic on March 22. Our operational crew, in all areas, play an equally important role to keep vital services intact. Our colleagues have been working selflessly to serve the country at this critical juncture. Our employees have been the front-runners in bringing our citizens back to the country and enabling them to reach their hometowns even during restricted movements.
Please support our operating colleagues in such a difficult time.

VELAMMAL STUDENTS TO REPRESENT

VELAMMAL STUDENTS TO REPRESENT AT THE

NATIONAL SCHOOL HEALTH SUMMIT 2020

Young Scientists of Velammal Vidyalaya,Mangadu Campus, have been selected to participate in the final round competition at the National School Health Summit 2020. Initially, 700 projects were screened during the preliminary selection through online on 27th February, 2020 conducted by sharp NGO.

Three teams of young budding scientists Master Hemanth and Master Kavin  Raswanth ( Grade VI), Miss Sadhana and Miss Shamini (Grade IX)and Miss Yuganthara and Miss Kritagya (Grade IX) have been selected for their innovative and advanced projects to the final round to be held in the month of April 2020 at New Delhi.

The National Health Summit provides a platform for the students to collaborate, interact and enhance their research mindset.

The school Management conveys its best wishes to the teams that will represent the School in the month of April 2020, at Delhi NCR.

COLORS Tamil launches supernatural fiction show

COLORS Tamil launches supernatural fiction show – Mangalya Dhosham

Superstitions have been prevalent in our country since the beginning of time. Some of these are deeply entrenched and followed by people, one of them being the Mangalya Dhosham. COLORS Tamil weaves a narrative around this age old superstition and brings to you a captivating supernatural fiction show about Nityashree, a Chevvai Dosham girl who marries her lover Tarun who is Non-Chevvai Dosham and the life-threatening consequences that follow. Tune in to Mangalya Dhosham starting March 23, 2020, every Monday to Saturday at 9 pm only on COLORS Tamil.According to the superstition, the marriage between a chevvai dosham and a non-chevvai dosham is disastrous. People who believe in this superstition think that a chevvai bride will cause her husband’s early death, and to prevent this disaster, she should be married to a tree, an animal or an inanimate object. Once she does this, she is freed from the consequences of being a mangalik and her subsequent marriage to a human is expected to be a happy one.

Tarun (played by Arun Padmanabhan) a doctor by profession, believes in putting his education to good use, saving lives rather than paying heed to superstitions. Bold and outspoken, he manages to stand by his own beliefs, without upsetting the religious sentiments of his parents and sister whom he’s fond of. Nithyashree (played by Lakshmi Priya) is a simple, yet beautiful girl-next-door who teaches Bharatnatyam to children. She is strongly rooted to the shastras, vedas and puranas, narrated to her by her grandmother when she was a child. Though a perfect girl in every sense, Nithya faces tussles in her marriage simply because she has ‘Chevvai Dosham’. The story progresses with Nithya who marries Tarun and faces all the obstacles that life throws at them. But there is more…The narrative enters a crucial phase when Nithya jeopardises the life of her unborn child to save her husband.

Commenting on the launch of Mangalya Dosham, Anup Chandrasekharan, Business Head – COLORS Tamil, said: “COLORS Tamil has been presenting a wide variety of shows that is enjoyed by viewers of all ages. After Uyire, Idaiyathai Thirudathe and Amman, Mangalya Dhosham raises the bar of supernatural thrillers with its eminent cast, carefully crafted story and visually enchanting VFX. We are particularly excited about Mangalya Dhosham which is about this age-old superstition. We are sure that it will connect with our audiences.”

On essaying the role of Tarun, Arun Padmanaban said, “Kathir (from Malar) was one of my favorite characters in my entire career. Mangalya Dhosham may well be even better than that. My character is a well-educated person who takes on people who thrive on the whole idea of ‘Chevvai Dosham’. I know I will be proud of this character when I look back at my life. After Malar, I am very happy to be associating with COLORS Tamil once again with this show.”
On playing the role of Nithyashree, Lakshmi Priya, said, “I’m incredibly thrilled to play the role of Nithya, a vibrant and intense character. More than the myths and facts about the superstition, a girl who has to go through the agony of being married to a tree is something to think about. Mangalya Dosham is an interesting take on this superstitious beliefs which is entrenched in the minds of people.”

Watch Mangalya Dhosham to know how Nityashree saves the lives of her husband and unborn child on COLORS Tamil, starting on March 23, 2020 from Monday to Saturday at 9:00 PM.

Follow @ColorsTvTamil Twitter handle, @ColorsTvTamil Instagram handle and @ColorsTvTamil Facebook page to get daily updates on Mangalya Dosham.
(The channel is available in all leading cable networks and on all DTH platforms - Sun Direct (CH NO 128), Tata Sky (CHN NO 1555), Airtel (CHN NO 763), Dish TV (CHN NO 1808) and Videocon D2H (CHN NO 553).

RED FM says ‘Care Karona’ to create awareness

RED FM says ‘Care Karona’ to create awareness during the ‘Coronavirus Pandemic’

One of the largest and most awarded private radio networks in India, 93.5 RED FM has launched an on-air initiative ‘Care Karona’ that puts spotlight on spreading authentic information about Coronavirus. Amidst an ongoing global health crisis, it has become more important to protect and safeguard everybody irrespective of their professions. With a similar vision, RED FM is encouraging their listeners to become facilitators of correct information by educating their maids, drivers and everyone who is in direct contact with people to contain the ripple effect of virus.

RED FM’s engaging campaign involves various RJs doing 20 seconds speed links in their shows with an alarm that highlights the importance of hygiene. Apart from this, RED FM RJs are largely supporting WHO’s ‘Safe Hands Challenge’ on social media asking people to wash their hands for 20 seconds at regular intervals to avoid infection. Also, there will be interviews conducted with medical experts on-air and on RED FM’s digital app to tackle the fake news and bust myths on the Coronavirus pandemic.

Since safety begins at home, RED FM has rolled-out work from home option for all their employees including its RJs. Keeping staff’s health on priority, technical alternatives have been made available on laptops to ensure smooth operations to produce on-air programmes.

Speaking about this campaign, Ms. Nisha Narayanan, COO and Director, RED FM and Magic FM, said, “We all are going through a challenging and uncertain phase due to Coronavirus. While it has adversely affected various industries, health has become a major concern creating scare and panic. We realized there is a huge population that lack authentic information around safety precautions around Coronavirus. Leveraging our wide network of listenership across the country, we decided to launch ‘Care Karona’ campaign leaving no stone unturned in spreading the right information. We request everyone to facilitate correct information and follow all precautionary measures.”

While maintaining hygiene and social distancing have become few important precautionary measures to stay safe from the virus, RED FM’s campaign ‘Care Karona’ is a step towards sharing right information in this crucial period.

INDIGO ANNOUNCES SCHEDULE REDUCTIONS


    INDIGO ANNOUNCES SCHEDULE REDUCTIONS


IndiGo, India’s largest airline, has reduced its domestic schedule to match market demand over the next few weeks.
On Sunday 22nd March, in line with the Janata Curfew announced by the Prime Minister on 19th March,  the airline will be operating approximately 60% of its normal domestic schedule, in order to accommodate those with urgent travel requirements on that day.  
Going forward, responding to the various travel restrictions imposed worldwide, most of our international flights are suspended and additionally, given the reduction in domestic demand, we are trimming our domestic India operations by approximately 25% for now.
In this fluid situation, IndiGo will continually review operations to match capacity to demand.  

சர்வதேச ஆர்.எஸ்.ஜி. சமூக சேவை மையம்

சர்வதேச ஆர்.எஸ்.ஜி. சமூக சேவை மையம் “கொரானா வைரஸை“ கட்டுக்குள் கொண்டு வர தீவிர வழிகளை 

மேற்கொள்ள சர்வதேச சுகாதார மையத்துக்கு கோரிக்கை நிறுவனர், தலைவர் கோபிகாந்தி தகவல்.நாமக்கல், மார்ச் - 20, சர்வதேச ஆர்.எஸ்.ஜி சமூக சேவை மையம் உலக சுகாதார நிறுவனனததுக்கு கொரானா வைரஸை கட்டுக்குள் கொண்டு வர தீவிர வழிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அந்த அறிக்கைச் செய்தியில் கூறியுள்ளதாவது, “கொரானா வைரஸ்” தற்போது உலகம் முழுவதும் பரவி மக்களை 
கொடுமைப்படுத்தி வருகிறது. இதனால் அனைத்து தரப்பு மக்களும் உலகம் முழுவதும் அன்றாட வாழ்க்கையையே பாதித்து முடங்கியது போல் உள்ளார்கள். அத்தியாவசிய தேவைகளான உணவு, உடை, இருப்பிடத்திற்கே தடுமாற்றம் ஏற்படும் அளவிற்கு “கொரானோ வைரஸ்” பரவுவதை காட்டிலும் வேகமாக 
வதந்திகளும் பரவி வருவது மிக மிக வேதனைக்குரிய விஷயமாகும். உலகம் முழுவதும் உள்ள அந்தந்த நாட்டின் மற்றும் மாநிலங்களின் அரசாங்கங்களும் இதை முதலில் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். மேலும் ஊடகங்கள் 
மக்களிடம் பயம் ஏற்படுத்தாமல் விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். இதனால் உலகம் முழுவதும் அனைத்து பணிகளும் முடக்கம் ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதை உணர்ந்து உலக மக்கள் ஒவ்வொருவரும் முதலில் மன 
தைரியத்தை பலப்படுத்தினாலே எந்த வைரசும் நம்மை தாக்காது. சுத்தத்தையும், சுகாதாரத்தையும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்திகளை அதிகரிக்கும் அளவிற்கு உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும். சத்து வகை உணவுகளான பால், பழத்தின் சாறுகளை எதையும் சேர்க்காமல் குடிக்க வேண்டும். வேப்பமர கொழுந்து இலைகளை வெறும் வயிற்றில் நன்றாக மென்று விழுங்கி தண்ணீர் குடித்தால் உடலில் வரக்கூடிய அனைத்து  வைரஸ்களையும் அழித்து விடும். அனைத்து தரப்பு மக்களும் வேப்ப இலைகளை 
உட்கொள்ள பழகிக் கொள்ள வேண்டும். ஊட்டச்சத்து பாக்கெட் உணவுகளையும், பாக்கெட் உணவுகள் அனைத்தையும் கட்டாயம் தவிர்த்தாலே நோய் 
எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். குளிர் சாதன இயந்திரங்களை தவிர்த்தல் , இயற்கை காற்றை அதிகம் சுவாசித்தல், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் காலை, மாலை இருவேளை குளித்து 

உடைகளை மாற்றினாலே எந்த வைரசும் நமது பக்கமே வராது. சுகாதாரமான உணவுகளை சுத்தமாக செய்து உட்கொண்டாலே உடலில் எந்தவித நோய்க் கிருமிகளும் எளிதில் நம்மை தாக்காது. இதை உலக மக்கள் 
ஒவ்வொருவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும். உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து கொரானோ வைரஸை அழிக்க இது போன்ற விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தினால் போதுமானது. அதை விடுத்து மக்களை சிறைக் கைதிகளாக்குவது 
நடவடிக்கையினால் கொரானோ வைரஸை கட்டுப்படுத்த முடியாது. இவ்விதிமுறைகள் அனைத்து தொழில்களையும்முடக்கும். வேலை வாய்ப்பை அழிக்கும். பொருளாதார நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி மக்களை கொள்ளும். இதை 
அனைத்து நாட்டின் அரசாங்கங்களும் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். கொரானோ வைரஸை விரைவில் அழிக்க உலக சுகாதார அமைப்பு அனைத்து நாடுகளுக்கும் இது போன்ற வழிமுறைகளை செயல்படுத்த அறிவுறுத்தியும் 
இவ்வைரஸை அழிக்க மருத்துவ ஆராய்ச்சி மாணவர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு அனைத்து வழிவகை செய்து கொடுத்தால் உடனடியாக மருந்தை கண்டுபிடிப்பார்கள். இவ்வாறு சர்வதேச சமூக சேவை மைய நிறுவனர், தலைவர் 
கோபி காந்தி தெரிவித்துள்ளார்

VELAMMAL EXCELS IN KVPY-2019

                VELAMMAL EXCELS IN KVPY-2019 (PHASE 2)

18 students from Velammal Nexus Schools have qualified with outstanding results in the Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana (KVPY)-2020 & became KVPY Scholars.
They have aced ALL INDIA OPEN 74, 142 Ranks & TN State Ranks - 1, 3.

The badge of being a KVPY scholar is prestigious. This exam is an initiative by the Government of India to identify, encourage and motivate talented students to pursue research careers in the areas of basic science. A  phenomenal performance by our 18 young achievers.


The Management feels proud and congratulates them for their hard work and dedicatio

கொரோனா கொரோனா வராதே..';

'கொரோனா கொரோனா வராதே..'; பஷீர் உருவாக்கிய விழிப்புணர்வு பாடல்..!

தமிழ் சினிமாவில் குறிப்பிடத்தக்க நடிகராக வளர்ந்து வருபவர் நடிகர் பஷீர்.. அதிமுகவை சேர்ந்த இவர் பொதுவாகவே சமூக அக்கறையுடன் பல செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார். தற்போது உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவுக்குள்ளும் ஊடுருவியுள்ளது. இதுகுறித்து அரசாங்கம் ஒருபக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வந்தாலும் தன் பங்கிற்கு கொரோனா விழிப்புணர்வு பாடல் ஒன்றை வீடியோவாக உருவாக்கியுள்ளார் பஷீர்.“கொரோனா கொரோனா வராதே.. எங்களை நீ என்றும் தொடாதே ” என்கிற இந்தப்பாடலை அறிவுமதி எழுதியுள்ளார். ஏ.ஆர்.ரஹ்மானிடம் உதவியாளராக இருக்கும் சஜித்துல்லா என்பவர் இசையமைத்துள்ள இந்தப்பாடலை பஞ்ச பூதங்களான நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என ஐந்து விதமான பின்னணிகளும் இடம்பெறுமாறு இரண்டே நாட்களில் அற்புதமாக படமாக்கியுள்ளார் பஷீர்.இந்தப்பாடலில் பவர்ஸ்டார் உள்ளிட்ட 25 நட்சத்திரங்கள் பங்கேற்று நடித்துள்ளனர். இவர்கள் அத்தனை பேருக்குமே கொரோனா சோதனை செய்துவிட்டு அதுகுறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திவிட்டு அதன்பின்னரே இந்த பாடலை படமாக்கியுள்ளார் பஷீர்.

இன்று மாலை வெளியாகியுள்ள இந்த விழிப்புணர்வு பாடலில் தமிழக அரசுக்கும் தன்னலம் பாராது மக்களுக்காக இரவு பகலாக உழைத்து வரும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் சுகாதார ஊழியர்கள் ஆகியோருக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் பஷீர்..

VELAMMAL'S FACULTY HONOURED

 VELAMMAL'S FACULTY HONOURED
 Mrs. Thenmozhi K, Assistant Headmistress of Velammal Vidyalaya, Karambakkam bagged the GOLDEN CROWN AWARD instituted for THE BEST TEACHER OF THE YEAR. Mrs. Indrani , The Vigilance Officer, Chennai did the honour of felicitating her at an award ceremony held in Chennai recently.

The event was hosted by the Noble World Records and organized by Mr. Raj Kumar, State Ambassador of Noble World Records.
She was bestowed this award for her dedication and outstanding service in the field of education, a real honour on Women's Day.
The Management appreciates and congratulates the awardee for her exemplary service.

கொரோனா பாடல் மூலம் மீண்டும் இணைந்த கலைஞர்கள்!


கொரோனா பாடல் மூலம் மீண்டும் இணைந்த கலைஞர்கள்!

"நாளை உனக்கொரு காலம் வரும்" என்ற கொரோனா விழிப்புணர்வு பாடல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

தமிழகத்தின் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு "வானே இடிந்ததம்மா" இரங்கல் பாடல் ஊடாக அஞ்சலி செலுத்திய கலைஞர்கள் சதீஸ் வர்சன் அஸ்மின் ஆகியோர்  இப் பாடல் மூலம் மீண்டும் இணைந்துள்ளனர்.இசையமைப்பாளர் சதீஸ் வர்சன் இவர் எஸ்பி ஜனநாதன் இயக்கிய  "புறம்போக்கு" திரைப்படத்தின் ஊடாக தமிழ் சினிமாவில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர்.இவரது புதல்வர்தான் உலகளவில் புகழ்பெற்ற இளம் இசைக்கலைஞர் லிடியன் நாதஸ்வரம் .வர்சன் இப்பாடலுக்கு இசையமைத்து பாடலை பாடியுள்ளார்.

பாடல் வரிகளை தமிழ் சினிமாவில் "தப்பெல்லாம் தப்பேயில்லை" பாடலினூடாக விஜய் ஆண்டனி மூலம் அறிமுகமான இலங்கை கவிஞர் , பாடலாசிரியர் அஸ்மின் எழுதியுள்ளார்.

இலங்கையில் புகழ்பெற்ற கவிஞரான இவர் பல தேசிய விருதுகளையும் பெற்றவர். "விஸ்வாசம்" திரைப்படத்துக்கு இவர் எழுதிய (Tribute Song) 'தூக்குதொர பேரக்கேட்டா வாயப்பொத்தும் நெருப்பு" பாடல் கூட வைரலானது குறிப்பிடத்தக்கது.

அம்மா இரங்கல் பாடல்


விஸ்வாசம் தூக்குத்தொர பாடல்

Tuesday 17 March 2020

Aishwarya Trust celebrates its 12th Annual Day

Aishwarya Trust celebrates its 12th Annual Day 
at MGM Healthcare

Aishwarya Trust celebrated its 12th Annual Day today at MGM Healthcare. Mr. N Murali, Chairman, Kasturi & Sons Limited and President of The Music Academy, was the Chief Guest. Mr. Subrata Roy, Head – CSR of HDFC Life was the Guest of Honour.

The Annual Day affords an opportunity for Aishwarya Trust’s Donors and Well-wishers to interact with some of its beneficiaries (the brave heart children who survived CHD) and doctors. “On this day, we rededicate ourselves to our mission of saving young lives born with CHD, through early detection and treatment. It is also an occasion for us to thank our Donors for their generous contributions, the team of Doctors for their selfless service and our partner hospital MGM for their wholehearted support” remarked Ms. Chitra Viswanathan, Managing Trustee of Aishwarya Trust.
Lauding Aishwarya Trust for its efforts in combating infant mortality due to CHD, Mr. N Murali, the Chief Guest at the Annual Day, said “In a little over a decade of its founding, Aishwarya Trust, with Mrs Chitra Viswanathan as it’s driving force, has rendered selfless, yeoman service by organising and enabling lifesaving interventions for thousands of under privileged children suffering from congenital heart diseases”.

Mr. Subrato Roy, while reaffirming HDFC Life’s continued support to Aishwarya Trust, said on the occasion “At HDFC Life, we strive to make the maximum possible difference as we identify and execute our CSR initiatives. We are proud to associate with Aishwarya Trust to provide support to children suffering from congenital heart defects through a comprehensive program of screening, treatment and review in Tamil Nadu”.

Dr. Prashanth Rajagopalan, Director at MGM Healthcare, mentioned “We are extremely honored to associate with Aishwarya Trust, who has taken the initiative of saving many lives of underprivileged children affected by Congenital Heart Disease. Together, we are committed to saving young lives by providing excellence in Pediatric Heart Care.”

DR. K. R. Balakrishnan, Chairman  & Director of Cardiac Sciences and Director of the Heart and Lung Transplant Program MGM Healthcare said “Aishwarya trust is doing a tremendous service to society by helping underprivileged children. They have helped hundreds of children who are affected by Congenital Heart Disease. Everyone in this industry should take responsibility to spread awareness among people on CHD and support children with severe heart diseases.  We are glad to be part of this remarkable service and we wish Aishwarya Trust all the very best”.


In 2019, Aishwarya Trust supported the surgical treatment of 502 children with CHD, including 21 transplants. Almost all of its beneficiaries are from the underprivileged sections of the society and largely from small towns & villages.

Aishwarya Trust’s near-term goal is to support 20,000 screenings, 1000 surgeries and 50 heart transplants in a year.

Ajay Devgn took to Twitter to share a BTS video from the sets

Ajay Devgn took to Twitter to share a BTS video from the sets of his superhit film Raid as the movie completes two years today. 


Raid was a film made in real-time, that’s why it resonated with the audience. #2YearsOfRaid @Ileana_Official @rajkumar_rkg @saurabhshukla_s

Bigg Boss fame Kavin's Tamil film titled Lift!

Bigg Boss fame Kavin's Tamil film titled Lift!

The first Tamil film that actor Kavin chose to be a part of, immediately after his exit from the Tamil television reality show Bigg Boss, has been titled 'Lift'.


Produced by Hepzi on behalf of Ekaa Entertainment, Lift has been written and directed by Vineeth Varaprasad, a well known ad film maker.


Sources close to the unit say that the film's plot is a distinctly unique one and that it will definitely give a big boost to the acting career of Kavin, the immensely popular young hero who won scores of hearts through his participation in the television reality show, Bigg Boss.

 Sharing screen space with Kavin is Amritha Aiyer, who plays the female lead of the film, which, sources add, is a brilliant thriller. On the technical front, S Yuva has cranked the camera for this film while Micheal Britto has scored its music. Stunner Sam, whose work in the critically acclaimed Irudhi Suttru came in for much praise, has choreographed the stunts in the film.

Sources say that the producers of the film have immense faith in the story of the film and also in their cast and crew. Sources close to the production house say that the producers are immensely pleased with the manner in which the film has shaped up and cite it as proof of the team having lived up to their expectations.

Sources say that the team has chosen to release the first look of the film as the shooting portions of the film have all been completed. More updates pertaining to the film are on their way.

MESSAGE FROM THE CEO

MESSAGE FROM THE CEO
 
 
Here at IndiGo, the safety and health of our passengers, and of our employees, has always been our highest priority. 

I wanted to help you understand everything we're doing as an airline to make sure that the risk for everyone in our care is minimised, and that you can continue to rely on us to help you reach your destinations safely and in good health, while also helping to contain the spread of COVID-19.
 
At every stage of your journey with IndiGo, we're taking every measure possible to ensure compliance with the best advice from medical authorities and the government.
 
The ground staff you meet at our international terminals – at check-in counters and boarding gates – will be wearing Personal Protective Equipment (PPE) appropriate for their role. This gear may include masks, gloves, and shoe covers which are appropriately disposed of at regular intervals.
 
The crew on all aircraft are following personal protective measures as well. Crew members aboard international flights wear PPE – as a mandate – that is changed every 8 hours.
 
And because this disease is most easily transmitted through surfaces, each and every aircraft is cleansed with cleaning agents and disinfectants that are approved by the WHO and Airbus. Areas that are most often touched – tray tables, arm rests, overhead nozzles, lavatories, galleys – are paid particular attention to.
 
On all international flights, we use a disinfectant used to sterilize surgical equipment in hospitals, to clean the cabin and cockpit. This is followed by a thorough fumigation.
 
We have especially taken note of aircraft that have arrived from affected areas and have disinfected each one thoroughly.
 
The air in our Airbus cabin refreshes itself every 3 minutes. So, the fresh air enters through the engines, passes through our High Efficiency Particulate Air (HEPA) filters, and is then circulated in the cabin. HEPA ensures hospital-level filtration in our aircraft. In addition to all of this, personal protective measures are equally important. So wash your hands frequently. Avoid touching your face. And when you venture out, stand a few feet apart from people.
 
Finally, as I previously announced, for those of you who feel it best to delay your trips, IndiGo will waive all change fees for any bookings through the end of March.
 
All of us at IndiGo want to do our part to protect you, our staff, and the population in general. As we have for more than 13 years, we will always put you, our customers, at the centre of every decision we make. And until things return to normal, we will do our best to help contain the scale and scope of this pandemic.