Featured post

சுந்தர்.C, அனுராக் காஷ்யப் இணைந்து மிரட்டும் "ஒன் 2 ஒன்" படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்

 சுந்தர்.C, அனுராக் காஷ்யப் இணைந்து மிரட்டும் "ஒன் 2 ஒன்" படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது! "ஒன் 2 ஒன்"  படத்தின்  பரபரப...

Thursday, 3 January 2019

PR CAMPAIGN ON SAVE THE EARTH'

                                                            
PR CAMPAIGN ON 'SAVE THE EARTH'

“Heal the world; make it a better place, for you and me and the entire human race. People are dying if you care enough for the living. Make it a better place for you and me.”
Save the Earth is the very real campaign for everyone. Everyone has to take responsibility for protecting the land because it is our land and we are living on this Earth. So, it becomes our responsibility to take care of it. We should make all efforts to safeguard our land because the future generation also needs the right and good Earth. If everyone takes the appropriate step for the betterment of Earth, Consequently, the Earth will always be safe. We all are human beings living on this planet, and this is our mother Earth which gives us everything for life. So, this is our responsibility to save Earth to ensure that our future generations get a safe environment.
The most important social awareness which everyone should know about, to bring some positive changes on the Earth .The present condition of the Earth has been very challenging for the healthy existence of life because of the toxic environment, air pollution, water pollution, global warming, deforestation, and many more environmental issues. Earth is the most precious thing in this universe having oxygen and water, essential things for life. The natural resources found on Earth are deteriorating day by day because of various wrong practices of human beings. It keeps life on Earth in danger. Various forest animals have been extinct completely because of the lack of their favorable environment.
The Indian Government has taken many initiatives and has introduced a variety of schemes to save the environment and the surroundings as such. Many International projects and campaigns have been cropping up in the last few years as slowly the need to safeguard and preserve our nature has been hitting hard into the minds. India being a responsible country has started working sincerely towards contributing their part in this Global issue and creating a sustainable future and all the states are coming together for this cause; Tamil Nadu being a proactive state has started contributing seriously towards the same.
M.O.P Vaishnav College for Women, an autonomous and accredited college affiliated to the University of Madras has been ranked as one of the premier institutions in the state of Tamil Nadu offering coursesin Communication and Media studies, Management Studies, Commerce, Computer science and IT, FoodScience, Mathematics and Sociology.
The Post Graduate Communication has been conducting several city-wide P.R Campaigns and has organized seminars in prominent cities. We have been successfully conducting P.R Campaigns over the years addressing issues like Rainwater Harvesting, Pollution, Women’s Safety and Health Issues, Roadsafety, Organ donation, Organic Farming, Child abuse, Autism and many others. Many relevant personalities from varied fields have associated themselves with these issues and have provided their expertise and support for these campaigns.
About Campaign
We are proud to announce that this year the department’s Public relations campaign will focus on addressing issues pertaining to environment. The department has planned a city-wide campaign on the topic Save the Earth in the month of January. This is an initiative by the department to create awareness among students and general public about the hazards of polluting the environment. The students will campaign on the issues such as Avoid Plastics, Revive beach and Marine, Use of Renewable energy, Go Green, Reuse and Recycle management. The students will conduct series of pre campaign and prominent campaign events and take the issues forward to the different publics in the community.
1) GO GREEN: Seeds of the past, fruits of the future
We should understand the importance of trees in our lives and do our best to save trees in order to save life, save environment on the Earth and make Earth a green Earth. Trees are as valuable as gold that’s why they are called as 'Green Gold' on the Earth.
·         To bring awareness among the target audience about the importance of growing trees and the significant role played by trees in the global movement of saving the Earth.
·         To initiate change in attitude regarding trees and cultivate the habit of planting trees among the younger generation.
·         To adopt the policy of ‘catch them young’ and ensure that children grasp the seriousness of saving the planet by means of adopting green goals.
·         To kindle interest in young people about learning more about effective ways of saving the planet in the long run.
2) ANTI-PLASTICS CAMPAIGN: Do the DRASTIC, CUT the PLASTIC!
The Tamil Nadu government has announced a ban on manufacture, sales, storage and use of disposable plastic across state, effective from January 1, 2019.
However, the ban excludes using disposable plastic for essential commodities like packaging milk, curd, oil and medical utilities.
This is not the first time when Tamil Nadu will impose the ban. The Chennai Corporation in 2015 had enforced a strict ban on plastic bags and other polymer-based items with a thickness of less than 40 microns.
Officials say poor compliance beset the corporations plan to make the city plastic free. In a city that generates 429 tons of plastic waste per day, second only to Delhi (689 tones) in the country, experts are divided over how successful the ban will be.
·         Tamil Nadu government has banned use of plastic products from January 2019
·         The decision has been taken to gift a plastic-free state to future generations
·         Environmentalists are skeptical about the proper implementation of ban

3) MARINE REVIVAL: Save 1\3

To make people realize the importance as well as benefits of our marine creatures and to make public come together to create a healthier ocean that is clean for the coming generations and in-turn resulting in a greener environment.
The Bay of Bengal, the Arabian Sea, and the Indian Ocean are chock-a-bloc with pollutants. Reports blame 80% of the ocean’s pollution on pollutants like plastic, which kills thousands of ocean-inhabitants each year. The Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS) has come up with automated mornings, which will remove the need for physical collection of samples.
The Union Ministry of Earth Sciences will begin work on a comprehensive study to identify the source of litter, especially the plastic waste that flows into India’s coastal waters.  The exercise is the first step towards framing a National Marine Litter Policy with the objective to clean up the oceans, which is in line with UN Environment’s global ‘Clean Seas Campaign’ that India joined on World Environment Day 2018.
According to a study published in the journal Science on February 13, 2015, it is estimated that India dumps 600,000 tons of plastic waste into the oceans, annually. As part of this exercise, the experts from the Indian National Centre for Ocean Information Services will work to gauge the pollution in the coastal regions and to find it sources so we can prevent the plastic waste entering into the oceans at the first place. According to official data, about 15,000 tons of plastic waste is generated every year in India and of this, only 60 percent is recycled and the rest lands up in landfills or in drains. The initiative of Ministry of Earth Sciences to gauge marine litter and their sources along the country’s coastline will help nip the problem in the bud.

4) ENERGY SAVING- RENEWABLE RESOURCE AND ELECTRICITY: Earth: Cherish or perish
Reducing the consumption of energy will lead to energy conservation.  This can be achieved either by using energy more efficiently or by reducing the amount of service used. There are many different ways to reduce your household’s energy use, ranging from simple behavioral adjustments to extensive home improvements. The two major motives for conserving energy are to save on utility bills and protect the environment. This will also cause less harm to the environment.
Different methods like turning off lights or appliances when you do not need them, replacing your light bulbs, using smart power strips, installing a programmable or smart thermostat, purchasing energy efficient appliances etc. can be exercised to conserve energy.
The main objective of the campaign is that to save the Electricity from getting wasted. Since the target audience are majorly urban people, suggesting solutions in such a way that it is easily applicable in their routine life. The non-renewable resource is consumed in large quantities that the future would not be left with any. So, creating awareness through this campaign to minimize the use of non-renewable resources which would help in saving them for the near future. Finding solution that would help in providing alternatives for the usage of non-renewable resources.To inculcate in the young minds about the usage of renewable resources and, reduce wastage of electricity and energy.  

5) FOOD WASTE MANAGEMENT: Serve to Not Waste

There are all kinds of waste management carried on in the pursuit to save Mother Nature. With the growing population, there is an increase in consumption of goods and other natural resources. But with the consumption, there isn’t any recycling taking place in order to restore the balance in the ecosystem. Keeping that in mind, there are lot of waste management process to dispose waste effectively.
Strict aesthetic standards in grocery retailers, arbitrary ‘best-by’ dates, and unsustainable farming practices are some of the way’s food waste occurs. However, individual behaviors and habits play an important role too. Simple changes, like freezing food before it expires, eating leftovers, and making a list before going to the store, can make a huge difference in how much food gets tossed each year.
Our campaign focuses on:
·         To spread awareness on how important and essential food is for livelihood
·         To create awareness about Food waste in college and school canteens
·         To bring in a change in hotels and restaurants
·         To propagate how to save food and serve to others before throwing into trash
·         To bring a change in the society to waste food to a minimum and donate food before they expire or the date bars.
·         To include the idea of 'cooking how much ever needed' in every individual's life
·         To value food and go by our hash tag policy, #wevaluefood and form a community and start serving the excess food.
A variety of pre-campaign activities were conducted in the first two weeks of December across various places in Chennai, especially in schools and colleges to create awareness about the campaign before officially inaugurating it in the month of January.
·         Workshop on importance of trees in Government High School Villivakam and NSP Vidhyapeetam.
·         Seeds/saplings distribution in VS Hospital, KJ Hospital, Bala Vihar Guild of Home and Surabhi Shelter Home.
·         Online presence through various Instagram and Facebook pages to create strong image building on the issue.
·         Creating a 2-minute story recording about 'Go Green' to be aired over the radio.
·         Paper bag making workshop in ‘Assumptions School’ in Nungabakkam
·         Colouring contest to teach students about disposing plastics properly.
·         Skit on creating awareness about the harmful effects of Plastic usage.
·         Fun learning activities to educate children about avoiding plastics, conducted across city schools.
·         Cloth bag distribution in Thirumazhisai Super Market.
·         Doodle art in Loyola College, Nungabakkam.
·         Promotional activities through social media, flyers and also through Mop Community Radio.
·         Logo Creation and Dubsmash in Ethiraj College, Chennai.
·         Marine Pollution awareness in WCC College for Women.
·         Poster Making.
·         Spreading awareness using hashtag #wevaluefood on social media.
·         Donating food in collaboration with NGO and a restaurant.
·         Radio PSA airing on MOP CRS 107.8.
·         Poster designing competition for 'Serve to Not Waste'
HIGHLIGHT EVENTS
DAY 1
Inauguration (Internal) 9: 30 am – 10: 30 am
Date: 4.01.2019
Prominent Chief Guest will inaugurate the event.
Venue: Auditorium, M.O.P Vaishnav College for Women
·         An exclusive AV about the campaign shall be played for the audience.
·         Overview of the campaign will be read out by Head of the Department, Dr.Anurekha.
·         Chief Guest introduction by the Principal, Dr.LalithaBalakrishnan.
·         Chief Guest address.
·         Vote of thanks will be read out by Student Leader.
Panel Discussion (Internal) 11: 00 am – 1:00 am
Topic: ‘Sustainable India: A myth or Reality?’
Panelists:
1      Mr. Solar Suresh
71-year-old who leads a completely eco-friendly, self-sufficient and self-sustaining life by generating all the electricity and resources he needs to survive, lives at New 17 Vasu Street in Chennai’s Kilpauk. In a career spanning 45 years, which he retired from in 2015, the IIT-Madras and IIM-A graduate has worked in textile marketing in various capacities including MD and CEO, taken his entrepreneurial plunge to found SAKS Ancillaries Ltd., and even spearheaded another entrepreneurial venture in the last-mile connectivity space.

2     Ms.Banu
She is the founder of ‘Thumai Pads’, a new initiative in Chennai where they manufacture cloth sanitary napkins for better health and sanitation awareness. They have been creating awareness by helping a wide range of Self Help Groups in Chennai.

3      Ms. Renu Narayanan
She has been working in eco-friendly projects for 18 years now. She initiated the online interactive platform ‘Dialogue’ to educate and to motivate fellow residents to adapt to eco-friendly habits.

DAY 2
Panel discussion (Internal) 9 am – 1 pm
Date: 05.01.2019
Venue: Meghdoot, M.O.P Vaishnav College for Women
Panelists:
1.      Nandhita Krishnan
A historian, environmentalist and writer based in Chennai, Nanditha Krishna has a Ph. D. in Ancient. Indian Culture from Bombay University, where she was also a Heras scholar. She has been a Professor and Research Guide for the Ph.D programme of CPR Institute of Indological Research, affiliated to the University of Madras. She was the Honorary Director from 1981 of The C. P. Ramaswami Aiyar Foundation and was elected President in 2013. She is the Founder of its constituents: C.P. Art Centre; C.P.R. Institute of Indological Research; Saraswathi Kendra Learning Centre for Children; The Grove School (Chennai); Shakunthala Jagannathan Museum of Folk Art and Rangammal Vidyalaya (in Kanchipuram); Sir C.P. Ramaswami Aiyar Memorial Nursery & Primary School, Kumbakonam; and C.P.R. Environmental Education Centre (established by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Govt. of India).
2.      Dr. M.C. John Milton
Lecturer from Department of ‘Advanced zoology and Biotechnology’.
Details of professional training and research experience, specifying period.
·         Five years of Research Experience in the field of Aquatic Entomology and Pest control 1996-2000.
·         Research Associate in the Ministry of Environment and Forests, Govt. of India sponsored. All India Coordinated Project on “Survey and Inventorization of Marine Biodiversity on East Coast of India”, conducted by Marine Biological Station, Zoological Survey of India, Chennai 600 028 under the headship of Dr.K. Venkataraman, Deputy Director, Zoological Survey of India (2001-03).
·         Conducted inventorization survey of Marine faunal resources along the east coast of India for three years (2001-03).
·         PADI licensed Open water SCUBA Diver, 2003
3.      RJ Ranjith Daniels
Dr Daniels is an Ecologist with a PhD in Ecology from the Indian Institute of Science, Bangalore. During the past 35 years he has travelled and studied vertebrates in a wide range of ecosystems, especially tropical rain forests including that of the Western Ghats and Great Nicobar Island in India and the Barro Colorado Island in Panama. He has authored over 50 peer-reviewed scientific papers and 12 books. In the year 2000, he co-founded Care Earth in Chennai and is presently a Trustee of the Care Earth Trust.
4.      MA. A. Jayakumar
·         Founder and head of kadalora makkal pathukappu Iyakkam,
·         Member of Working Journalist Union of Tamil Nadu
·         Member of South Indian Actors Association
·         South Indian cine Television Artist and dubbing artist Union

5.      Mr. Atmanand, Director, NIOT
The National Institute of Ocean Technology (NIOT) was established in November 1993 as an autonomous society under the Ministry of Earth Sciences, Government of India. NIOT is managed by a Governing Council and the Director is the head of the Institute.
The major aim of starting NIOT under the Ministry of Earth Sciences, is to develop reliable indigenous technology to solve the various engineering problems associated with harvesting of non- living and living resources in the Indian Exclusive Economic Zone (EEZ), which is about two-thirds of the land area of India.
DAY 03
Sand sculpture (External) 9 am – 12 pm
Date: 06.01.2019
Venue: Edward Elliot Beach, Besant Nagar
Students from Government College of Fine Arts will be sculpting a sand sculpture based on Marine creatures. The team of Save Beach and Marine will also be simultaneously doing a flash dance.
Guests:
Actor Aari
Artist/Anchor/Actor Jagan
Flash Mob 12:00 pm
Venue: Besant Nagar Beach

DAY 04
Talk (Internal)
Date: 7.01.2019
Venue: M.O.P. Vaishnav College, Meghdoot.
No. of students: 80-100 students
The highlight event consists of speakers, experts in the field of conservation of energy, and who understand the mechanics of it. Each speaker would address the audience for 45 minutes inclusive of Q&A session.
Speaker 1: SRINIVASAN REDDY
Schedule: 9am to 10.00am
Mr. Srinivasan Reddy is an IIT Honorary Professor who teaches , Clean Technologies, Heat Transfer and Thermal Power Laboratory.                        
Break 10am to 10.30am
Speaker 2: 'SOLAR' SURESH
Schedule: 10.30am to 11am
Mr. D Suresh popularly known as Solar Suresh lives in Kilpauk in Chennai in his green and sustainable home. An IIT and IIM graduate, Suresh has managed to set up a rooftop solar plant, biogas plant, in his house. He has implemented all the feasible facilities in house breaking the perception of domestic impossibility and sets an example for others.

DAY 04
HUMAN FORMATION (External)
Date: 7.01.2019
Venue: KRM Public School, Perambur at school grounds.
No of students: 800-1000 students
There will be a formation with the help of school students. They will be placed in the form of a tree (mostly coconut tree). The reason being the coconut trees destroyed due to Gaja cyclone. They will also be provided with caps and badges. The children will also be provided with refreshments and other necessary items.
LINE UP ACTORS:
·         Raghava Lawrence
·         RJ Balaji
·         Nandha Durairaj

DAY 05
Celebrity Talk &Panel Discussion (Internal)
Date: 08.02.18
Venue: Megdoot, M.O.P. Vaishnav College for Women. (Internal)
Session 1 - 10:00 am – 11:00 am
Celebrity Introduction
A renowned celebrity working towards Food Waste management will address the gathering.
Break - 11:00 am – 11:30 am
Panel Discussion 11:30 am 13:00 pm

·         Anchor Ashiq
·         RJ Bharath
·         Model Vekkey
·         Arun Aravind Brothers
·         Baskar
The panelists are prominent workers from Good life center who will speak on Food waste management and share their opinions and thoughts on how to fight food waste and potentially donate it to the needy.

Event Sponsor: Murugappa Group of Companies
Print Partner: The New Indian ExpressNo comments:

Post a Comment